Versenyek

| 2010 október 29. |


I. Közismereti vetélkedőink:

  • Magyarország az én hazám ? komplex honismereti verseny;
  • Európa ? komplex állampolgári ismeretek verseny;
  • Örökségünk ?48 ? történelem és állampolgári vetélkedő.


A verseny kategóriái korcsoportok szerint

  • Szakiskolai kategória: a szakiskola 9-10. osztályában tanuló diákok. Velük együtt csapattag lehet az a diák is, aki ezen iskolák szakmai képzésében vesz részt, de még szakmunkás bizonyítvánnyal nem rendelkezik.
  • Szakközépiskolai kategória: az iskola 9-12-es nappali tagozatos tanulója, vagy aki 13-os képzésben vesz részt, amennyiben még a verseny időpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (pl. nyelvi előkészítő osztályban kezdett). Érettségi utáni technikusképzésben tanuló fiatalok a versenyen nem indulhatnak.
  • Gimnáziumi kategória: aki az iskola 9-12.-es nappali tagozatos tanulója, vagy aki 13.-os képzésben vesz részt, amennyiben még a verseny időpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (pl. nyelvi előkészítő osztályban kezdett).


A vetélkedők témakörei

Örökségünk ?48 ? történelem és állampolgári vetélkedő

A vetélkedő célja a reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eszméinek, valamint a kiegyezésig tartó történelmi korszak szereplőinek, eseményeinek és összefüggéseinek felismerése, emlékének ápolása. Erre azért is szükség van, mert a változó új tudásfelfogás, miszerint a tanítás hangsúlya a kompetenciafejlesztésre tevődik, veszélyeket is hordoz magában, hiszen ?túlhajtása? könnyen az elmúlt évszázadokban rögzült ?kulturális kánon? teljes kiüresedéséhez vezethet.

A vetélkedő témájának és tartalmainak társadalomismereti hangsúlyai lehetőséget teremtenek arra is, hogy a történelem kronologikus eseményein kívül legyen a diákoknak ismeretük a polgári szabadságküzdelmek hátteréről, a modern társadalmak kiépüléséről, az általános emberi szabadság jogokról és azok biztosításának feltételeiről.


Magyarország az én hazám ? komplex honismereti verseny

A jelentkezett csapatok feladata, hogy megismerjék Magyarország védett természeti, kulturális és gazdaságtörténeti értékeit. A magyar utazókat, tudósokat, művészeket. A magyarság és Magyarország jelentőségét. Továbbá ismerjék a magyar állam és a magyar nép történetét, néprajzát, kulturális és művészeti, földrajzi értékeit, gazdasági adottságait és idegenforgalmi nevezetességeit. Ehhez a megadott forrásokat, a szakirodalmakat meg kell találni a versenyzőknek. A gyűjtött információkat összegezni kell, és a megfelelő módon rendszerezni.

A vetélkedő jelentős mértékben segíti a történelmi tudás és feldolgozási képesség sémáinak kialakulását, hiszen abból kell kiindulni, hogy a történelem és társadalomismeret feldolgozása során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, amelyek általános történelmi műveltségük fundamentumát képezik. A verseny komplexitása azt jelenti, hogy több műveltségterületet is magában foglal, hatékonyan tudja segíteni a fejlesztési célok megvalósulását.


Európa ? komplex állampolgári ismeretek verseny

A vetélkedő témája a modern társadalmak működése, a különböző korok demokratikus intézményei, a klasszikus polgári demokráciák működése, az egyén szerepe és lehetősége a közvetlen környezetre és országa sorsának alakítására. Az Európai Unió története, különös tekintettel az új tagállamok történetére, etnikai és kulturális sokszínűségére. A NATO és az Európai Unió közös erőfeszítései a biztonságpolitika kérdéseiben. A globalizáció és a környezet védelmének kérdései.

Az Európa vetélkedő abból indul ki, hogy e kontinens a magyarság tágabb hazája. Így kiemelkedően fontos, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek az Európai Unió kialakulásáról, történetéről, alkotmányáról és intézményrendszeréről. E cél elérése érdekében meg kell ismerkedniük az Unió polgárainak lehetőségeivel és kötelezettségeivel. A vetélkedő azt az alaptantervben maghatározott célt kívánja szolgálni, hogy a szakképzésben tanuló diákok magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Ezzel párhuzamosan váljanak nyitottá és megértővé a különböző nemzeti kultúrák, szokások, életmódok, vallások iránt, és szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról.


Módszertani céljaink

Mindhárom versenyünkben kiemelten fontos a kompetencia alapú ismeretszerzés. Ezért a különböző írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból a csapatoknak információkat kell gyűjteni. Használniuk kell a könyvtárakat, a médiatárakat, esetenként a múzeumok kiállításait és az internetet. A gyűjtött információk önálló rendszerezése és értelmezése a cél.

Az adott téma feldolgozását leginkább segítő földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók (térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, albumok, almanachok, folyóiratok, napilapok, statisztikai kiadványok, lexikonok, különböző típusú ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, CD-ROM használata, illetve a különböző típusú térképek) alkalmazása az ismeretszerzésben.

A vetélkedő első fordulói meghatározó módon az információs és kommunikációs kultúra fejlesztését szolgálják, hiszen a feladatokat az internet segítségével kapják meg, és azon keresztül is kell kitölteniük. De ezt szolgálja az is, hogy számos olyan feladatot tartalmaz a vetélkedő, melynek megoldásához a világhálón való kutatómunka elengedhetetlen.

Fontos számunkra, hogy a fiatalok elsajátítsák a kritikai gondolkodást. Legyenek képesek önálló vélemény megfogalmazására társadalmi-történelmi eseményekről, jelenségekről és személyekről.

A verbális kommunikáció fejlesztésére elsősorban a harmadik fordulóban, az országos döntőben van lehetőség. Fő célunk az alábbi kompetenciák fejlesztése: beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, földrajzi, társadalmi, szociológiai témáról; a saját vélemény érthető megfogalmazása, a rivális csapatok és a ?szigorú? zsűri előtt; mások véleményének türelmes meghallgatása. A szóbeli feladatoknál és a döntő előzetes feladatainál a kommunikációs és kritikai gondolkodás képessége jól alakítható és mérhető.


A versenyek szervezése és a részvétel feltételei

Versenyeinket az elmúlt esztendőkben az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmailag és anyagilag is támogatta. Így az OKM honlapján és egyesületünk weblapján (www.szake.suli.hu) is olvasható a verseny felhívása. A jelentkezések és a regisztrálás után, a csapatok az egyesületi weblapon keresztül oldhatták meg a feladatokat. A versenyben 3 fős csapatok vehettek részt, feltétele, hogy a diákok azonos iskolatípusban tanuljanak. Az országos döntőre a kategóriánkénti legjobb 12 csapat kap meghívást.


Vetélkedőinkről részletes bemutatót olvashatnak a
Történelemtanítás 2010/1. számában.II. A SZAKE-ART(C) ? komplex önfejlesztő program

Még feltöltés alatt…Kapcsolat

SZAKE

Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület


Cím: 1063 Budapest, Szív utca 66.

Tel: (06) 20/474-8642

E-mail: szakmai.szake[kukac]gmail.com

Adatkezelés / adatvédelem

Creative Commons


Az oldalon közzétett tartalmak a Creative Commons Licenc feltételeinek megfelelően sza- badon felhasználhatóak.Creative Commons Licenc